Бастапқы   
 
 
     Дүйсенбі 16 желтоқсан 2019 Негізгі бет   А А А   Сайт картасы
 
     
 
Суретгалереясы
 
  • Мемлекеттік рәміздер / Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнін мерекелеу қағидаларын бекіту туралы
Барлық жаңалықтар

 

 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1186 қаулысы

      «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы 10-бабының 3-1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнін мерекелеу қағидалары бекітілсін.      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының      Премьер-Министрі                                  К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы   Үкіметінің       2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1186 қаулысына     қосымша   

   

   Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнін мерекелеу қағидалары

   1. Жалпы ережелер

      1. Осы Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері күнін (бұдан әрі – Мемлекеттік рәміздер күні) мерекелеу қағидалары «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» 2007 жылғы 4 маусымдағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына, «Қазақстан Республикасындағы кәсіптік және өзге де мерекелер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1998 жылғы 20 қаңтардағы № 3827 Жарлығына сәйкес әзірленді және Мемлекеттік рәміздер күнін мерекелеу тәртібін анықтайды.      2. Мемлекеттік рәміздер күнін мерекелеу қазақстандық азаматтық біртектілікті, патриотизмді және ұлт бірлігін нығайту бойынша мемлекеттік саясаттың негізгі элементі болып табылады. Мереке «Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері туралы» 2007 жылғы  4 маусымдағы Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына қол қойылған күнге орайластырылған.

   2. Мемлекеттік рәміздер күнін мерекелеу тәртібі

      3. Мемлекеттікрәміздеркүніжылсайынелімізбойыншабарлықжердемерекеленеді.       4. Мемлекеттікрәміздеркүнінмерекелеугемемлекеттікзаңдытұлғалар, ұлттықбасқарушыхолдингтер, ұлттықхолдингтер, ұлттықкомпаниялар, сондай-ақҚазақстанРеспубликасыоларғақатыстыжалғызакционер (қатысушы) болыптабылатынөзгедеакционерлікқоғамдаржәнежауапкершілігішектеулісеріктестіктер (бұданәрі – заңдытұлғалар), ҚазақстанРеспубликасыныңелшіліктеріжәнебасқадаресмишетелдікмекемелер, ҚазақстанРеспубликасыҚарулыКүштерініңәскериқұрамалары, бөлімдері, бөлімшелеріжәнемекемелерітарапынанөткізілетінресми, салтанаттырәсімдернемесеспорттықіс-шараларкіреді.       5. Мемлекеттікзаңдытұлғаларда, ҚазақстанРеспубликасыныңелшіліктеріндежәнебасқадаресмишетелдікмекемелерде, ҚазақстанРеспубликасыҚарулыКүштерініңәскериқұрамаларында, бөлімдерінде, бөлімшелеріндежәнемекемелеріндемемлекеттікрәміздеркүнінмерекелеуҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікрәміздеріменбезендірілгенүй-жайлардасалтанаттытүрдемемлекеттікжәнеқоғамдыққайраткерлердің, мәдениет, білімжәнеғылым, экономикажәнеқаржы, сондай-ақбасқадасалалардыңбелгіліөкілдерініңқатысуыменөткізіледі.       6. Мемлекеттікрәміздеркүнінмерекелеугеарналғанресмижәнесалтанаттырәсімдер, спорттықіс-шараларҚазақстанРеспубликасыныңМемлекеттікТуынсалтанаттыжағдайдакөтеружәнетігуменбасталадыжәнеМемлекеттікГимнорындалады, бұлреттеқатысушыларжүздерінТуғақарайбұрады.       7. МемлекеттікГимнкөпшілікалдындаорындалғанкездеқатысушылароныорнынантұрыпайтады (тыңдайды), бұлреттеҚазақстанРеспубликасыныңазаматтарыоңқолынжүректұсынақояды.      8. МемлекеттікГимндіоркестр, хор, оркестрменхорорындайдынеолөзгедевокалдықжәнеаспаптықтүрдеорындалады. Бұлреттедыбысжазуқұралдарыпайдаланылуымүмкін.      ҚазақстанРеспубликасыныңМемлекеттікГимнінықшамдапорындауғажолберіледі.       9. МемлекеттікГимнбекітілгенмәтініменмузыкалықредакциясынадәлме-дәлсәйкестікпенмемлекеттіктілдеорындалады.      10. Ресмижәнесалтанаттырәсімдер, спорттықіс-шаралардаҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікрәміздеркүнінмерекелеугеарналғанқұттықтау, сондай-ақоныңтарихы, маңызыжәнемаңыздылығынаарналғансөздерұйымдастырылады.       Мемлекеттікрәміздеркүнінмерекелеушеңберіндеөткізілуімүмкін:      1) ҚазақстанРеспубликасыныңМемлекеттікГимнінбірмезеттеорындаужөніндегішарасы;      2) медальдарды, төсбелгілерді, ведомстволықнаградаларды, құрметграмоталардыжәнеалғысхаттардытабыстау;      3) жаңаобъектілердің, ұйымдардыңашылуы;      4) әкімшілікмемлекеттікқызметшілергеантқабылдату;      5) Қазақстанныңмемлекеттілігімәселелерібойыншағылыми-практикалықконференциялар, форумдар, мәжілістер, дөңгелекүстелдер;      6) кітапханаларменмузейлердеҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікрәміздерінеарналғантақырыптықкөрмелерменэкспозициялар;       7) көрнектісаяси, еңбегісіңгенжәнеқоғамқайраткерлерініңсұхбаттарыменжарияланымдарын, тақырыптықбағдарламаларциклдарыншығару;       8) мемлекеттікрәміздердідәріптеуге, өзелінедегенмақтанышжәнеотанынадегенсүйіспеншіліктіқалыптастыруға, тәрбиелеугебағытталғанконкурстар, викториналар;      9) мемлекеттікрәміздердінасихаттауғабағытталғанбасылымжәнеестелікөнімдеріншығару;      10) Мемлекеттікрәміздеркүнінмерекелеугеарналғанөзгедешаралар.      ОсыЕреженің 4 тармағындакөрсетілмегензаңдытұлғаларжәнежекетұлғаларолардыңеркібойыншаосыЕреженің 10 тармағындакөрсетілгеншаралардыңөткізілуімүмкін.       11. Мемлекеттікрәміздеркүнінмерекелеудеақпараттықсүйемелдеушеңберіндемемлекеттікзаңдытұлғалар, ҚазақстанРеспубликасыныңелшіліктеріжәнебасқадаресмишетелдікмекемелер, ҚазақстанРеспубликасыҚарулыКүштерініңәскериқұрамалары, бөлімдері, бөлімшелеріжәнемекемелерітарапынанөткізілетінМемлекеттікрәміздеркүнінеарналғаншаралардыбұқаралықақпаратқұралдарындакеңіненжарияетужөніндегішараларқабылданады.       12. Жергіліктіатқарушыоргандартарапынаноблыстарда, республикалықмаңызыбарқалада, астанада, аудандарда (облыстықмаңызыбарқалаларда), қаладағыаудандарда, аудандықмаңызыбарқалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдықокругтердемемлекеттікрәміздеркүнінұйымдастыружәнеөткізу, сондай-ақ, ақпараттықсүйемелдеужөніндегііс-шараларжоспарынәзірлейдіжәнебекітеді.

 

 

 

 

 

 


 
 
 

 Наурызбай ауданы әкім аппаратының ресми интернет-ресурсына қош келдіңіздер!

Әкімге сұрақ
Наурызбай ауданы əкімі Тоғай Санжар Әділұлына өзіңізді толғандырған өзекті сұрақтарыңызды қоюыңызға болады
 
 
 
 
 

РК , г. Алматы, Адрес Акимата

Информационное наполнение и сопровождение:
Пресс-служба Акимата района
О портале
Условия использования информации


Copyright © 2014 Аппарат Акима Наурызбайского района. Все права защищены.
счетчик посещений